Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Đề án, tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 3717/TTr-UBND
   BCTT_DienBien_17_11_16.doc
   BCTH_DienBien_17_11_16.doc
   PhuLuc_BCTH.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Download
2
Số: 3716/TTr-UBND
   BC thuyet Minh 20.11.doc
   Bang Bieu DB 20.11.xls
   Tham dinh So Tu phap QHSD.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 3712/TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 Download
4
Số: 3711/TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 Download
5
Số: 3722/TTr-UBND
   Bieu kem theo To trinh THĐ.xls
   Tham dinh So Tu phap THĐ.doc
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 323/TTr- TTHĐND
TỜ TRÌNH Về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017 Download
7
Số: 324/TTr- TTHĐND
TỜ TRÌNH Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2017 Download
8
Số: 3728/TTr-UBND
   De an Thai Lan 01_12_2016.doc
   TOM TAT DE AN Thai Lan.doc
   Kinh phí Thái Lan 01_12_2016.xls
   Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC SỞ NGÀNH.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Đề án đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Điện Biên tại các tỉnh Bắc Thái Lan, giai đoạn 2016-2025 Download
9
Số: 3733/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025, định hướng 2030 Download
10
Số: 325/TTr-TT.HĐND
   Quy cche hoat dong.doc
TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
11
Số: 3746/TTr-UBND
   T12.2016 Chuong trinh NTM 2016-2020 (sửal).doc
   T12.2016 Bieu kem theo CTr XDNTM (final).xls
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 Download
12
Số: 3746 /TTr-UBND
   Ke hoach dau tu cong 1.xls
   Von ODA2016-2020 va 2017 (ngay 03.12.2016).4.xls
   VonNSDP2016-2020(03-12) 2.xls
   VonTPCP2017-2020 (ngay 03.12.2016) 5.xls
   VonTPCP2017-2020 KCH (ngay 03.12.2016) 3.xlsx
   TT Tom tat dau tu cog.doc
TỜ TRÌNH Về việc dự kiến phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016–2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2017 tỉnh Điện Biên Download
13
Số: 329/TTr-HĐN
TỜ TRÌNH V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) Download
14
Số: 3727/TTr-UBND
   6_Tom Tat Quy Hoach BCVT_CNTT (dieu chinh_28.11.2016).doc
   6_Tom Tat Quy Hoach BCVT_CNTT (dieu chinh_28.11.2016).doc
   TĐSTP BCVT.pdf
   TĐSTP BCVT.pdf
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 Download
15
Số: 3726/TTr-UBND
   Bao cao tong hop QH The duc TT.doc
   BC tom tat QHTDTT (in).doc
   CV Sở Tư pháp TDTT.pdf
   Phu luc Quy hoach TDTT Dien Bien (kem QD).doc
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 Download
16
Số: 330/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên Download
17
Số: 330/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên Download