Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021)-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
05/BC-DT
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
2
08/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 Download
3
09/BC-DT
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo) Download
4
10/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
5
11/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
12/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Thông qua kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download