Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2 -->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 12/NQ-HĐND
   So 12.1.doc
NGHỊ QUYẾT Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 Download
2
Số: 13/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2016 Download
3
Số:14/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động toàn khóa HĐND tỉnh Điện Biên, khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
4
Số: 15/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Download
5
Số: 17/NQ-HĐND
   So 17.1.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 18/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 19/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 21/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Download
9
Số: 23/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
Số : 20/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 16/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 Download
12
Số: 22/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download