Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
58/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định xét tặng huy hiệu “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” Download
2
61/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Đánh giá kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên" (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). Download
3
62/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2021" (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). Download
4
63/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết về việc Quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
64/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
6
65/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc “Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên” Download
7
66/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc “kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021, tỉnh Điện Biên” Download
8
67/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc “Giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp và giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 tỉnh Điện Biên” Download
9
59/BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2020; Chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Download
10
60/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download