Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021)-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
14/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay (Khu TĐC Đồi cao, Cơ khí, Chi Luông, Nậm Cản thuộc dự án san nền, giao thông, thoát nước, kè các khu tái định cư thị xã Mường Lay), vùng tái định cư thị xã Mường Lay Download
2
15/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
16/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021 Download
4
17/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021 Download
5
10 /BC-KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
6
18/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Thông qua Báo cáo rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
19/BC - KTNS
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 Download
8
20/BC - KTNS
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download