Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 14-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
2227/TT-UBND
Tờ trình về việc ban hành định hướng nội dụng, quy ước của thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
2233 /TTr-UBND
   Phuong an trinh 6-2015.xls
TỜ TRÌNH V/v Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố Download
3
2315 /TTr - UBND
   Bieu chi tiet kem theo To trinh.xls
TỜ TRÌNH V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
2306 /TTr-UBND
   Ngan hang.doc
   Du thao Quyet dinh cua UBND tinh.doc
TỜ TRÌNH Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
2358/TTr-UBND
   De an thanh lap Dai hoc Dien Bien_22_6_2015.doc
   Phu luc kem theo de an.xls
   Tham dinh cua So Tu phap.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên Download
6
2330 /TTr-UBND
   tom tat_Quy hoach tong the BTDC 2015-2025.doc
   Du thao quy hoach BTDC 2015-2025(Final).doc
   bieu quy hoach btdc 2015-2015(Final1).xls
   BC 908 giai trinh y kien (sau cuoc hop UBND).doc
TỜ TRÌNH Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 Download