Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
32/BC-DT
BÁO CÁO Kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
26 /BC-DT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
3
27 /BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
28 /BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
5
29/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Đường giao thông Mường Toong – Nậm Xả xã Mường Toong huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Download
6
30 /BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
7
31 /BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin xã Chung Chải huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên Download
8
33/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020 Download