Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
31/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
32/BC-BDT
BÁO CÁO: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2022 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
33/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
34/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
35/BC-BDT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 Download
6
36/BC-BDT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
37/BC-BDT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
38/BC-BDT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 Download
9
30/BC-BDT
Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022 (Lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo) Download