Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
56/BC-PC
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên Download
2
66/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
3
57/BC-PC
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 Download
4
67 /BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
58/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 Download
6
59/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2020 Download
7
60/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 Download
8
61/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc Giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính đặc thù; giao chỉ tiêu số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021 Download
9
62/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua phương án xác định tuyến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Điện Biên” Download
10
63/BC-PC
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ. Download
11
64/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; Hủy bỏ danh mực dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
65/HĐND-PC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2020; Chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download