Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021)-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
2
14/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
3
13/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
4
11/BC-PC
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lĩnh vực Pháp chế) Download
5
15/BC-PC
Download
6
16/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Thông qua kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
09/BC-PC
   PL1. Nghị quyết.doc
   PL 2. Giám sát.doc
BÁO CÁO Tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download