Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 8-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
161 /BC-UBND
   1.1.So lieu KT-XH 6 thang trinh HDND tinh (ban hanh).xls
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Download
2
162/BC-UBND
   2.2. Bieu thu chi, kèm báo cáo (ban hanh).xls
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2013 Download
3
83/BC - HĐND
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 Download
4
164 /BC-UBND
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 Download
5
163 /BC-UBND
Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 06 - HĐND tỉnh khóa XIII đến nay Download
6
89/BC - HĐND
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2013 Download