Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15-->UBND trình tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
4227/TTr-UBND
   PL tinh toan ho tro khuyen nong.xlsx
   5. BC thẩm định 1028 của Sở Tư pháp.pdf
TỜ TRÌNH Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
4226 /TTr-UBND
   Thang 11 - Biểu Dự kiến tieu chi dinh muc.xlsx
   BC tham dinh So Tu Phap.pdf
TỜ TRÌNH Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download
3
4228/TTr-UBND
   TTr UBND GUI HDND.xls
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
4
4245/TTr-UBND
Tờ trình về nội dung chuẩn bị cho công tác miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download