Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2--> Tờ trình - UBND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
2293/TTr-UBND
Tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
2475/TTr-UBND
Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên. Download
3
2569/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
2397/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các mục đích khách năm 2021; huỷ bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
2586/TTr-UBND
Tờ trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 - 2025 Download
6
2580/TTr-UBND
Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
2584/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác nhau năm 2021; huỷ bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên đại bàn tỉnh Điện Biên Download
8
2582/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng – Pa Ma – Lò San Chái (Tả Ló San), huyện Mường Nhé Download
9
2589/TTr-UBND
Tờ trình V/v đề nghị thông qua Phương án sử dụng vốn vay và trả nợ vay (điều chỉnh), Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ, sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới” Download
10
2583/TTr-UBND
Tờ trình về việc Quyết biên chế công chức trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 Download
11
2581/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
2585/TTr-UBND
Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download