Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 117 /BC - HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 119 /BC - HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và dự án Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ Download
3
Số: 118/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Download
4
Số: 120/BC - HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 121/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 Download
6
Số: 122/BC - KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Download
7
Số: 124/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019; kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2019-2021; Dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019 Download
8
Số: 126/BC - HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 125/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 123 /BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn Chương trình MTQG năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018), tỉnh Điện Biên Download