Nghiên cứu - Trao đổi  
Một số quy định mới về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (09/10/2020)
HĐND - Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Nghị định có một số quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh như sau:
 
Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên (28/09/2020)
HĐND - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên được ban hành, đặc biệt là đối với học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Ngày 18/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Sự ra đời của Nghị định số 116 thể hiện chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là chăm lo cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tạo động lực cho việc phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách về giáo dục, đào tạo và chất lượng cuộc sống giữa các vùng, các địa phương.
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (28/09/2020)
HĐND - Trong những năm qua, việc triển khai các quy định của Pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm, kịp thời tham mưu cho tỉnh để cụ thể hóa và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc công khai thông tin về tiếp nhận và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, qua đó giúp cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đi vào nề nếp và đạt được những hiệu quả tích cực.
 
Một số kinh nghiệm tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân (28/09/2020)
HĐND - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân là văn bản pháp lý chủ yếu nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm căn cứ để UBND và các cơ quan liên quan ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Việc nâng cao chất lượng nghị quyết của HĐND luôn đòi hỏi đặt ra, vừa phải đảm bảo các quy định của pháp luật vừa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
 
Hoạt động giám sát của HĐND được quan tâm, chú trọng (28/09/2020)
HĐND - Hoạt động giám sát luôn được HÐND các cấp quan tâm, chú trọng và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thông qua các hoạt động giám sát, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, từ đó đề xuất kiến nghị các ngành, các cấp có giải pháp khắc phục và tháo gỡ.
 
Chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh: Hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng (28/09/2020)
HĐND - Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 295/2012/NQ-HĐND, ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII về ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Nghị quyết 295). Đến nay một số nội dung thực hiện chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng.
 
Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (28/09/2020)
HĐND - Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội, Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020, Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 (28/09/2020)
HĐND - uật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, với tỷ lệ 87,37% tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; cụ thể hóa các quy định của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung cơ bản như sau:
 
Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh: Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (28/09/2020)
 
Chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”: những tín hiệu tích cực (28/09/2020)
HĐND - Chuyên mục “Đại biểu dân cử và cử tri” đã trở nên quen thuộc và được đông đảo khán giả xem truyền hình Điện Biên đón nhận. Chuyên mục đã phát huy vai trò trong tuyên truyền các hoạt động của cơ quan dân cử đến cử tri và Nhân dân với nhiều nội dung thiết thực, đáp ứng yêu cầu của người dân như kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, chính sách mới được ban hành, việc thực hiện các lời hứa của thành viên UBND tỉnh tại các phiên chất vấn, giải trình… qua đó giúp Nhân dân giám sát được hoạt động của cơ quan đại diện của mình.
 
Nữ đại biểu dân cử được Nhân dân tin yêu (28/09/2020)
HĐND - Về Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ), hỏi chị Lò Thị Hiêng, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường, ai cũng biết. Bởi chị là Nữ đại biểu dân cử được nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường tín nhiệm, tin yêu...
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước (25/09/2020)
HĐND - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, đường lối và thực hiện đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nội dung của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” ngày 11/6/1948 và những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rút ra một số quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước như sau:
 
Chuyên đề: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (21/09/2020)
 
Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (06/08/2020)
HĐND - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14, Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tập trung phát huy mọi nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhanh, bền vững.
 
Ban hành nghị quyết về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (30/05/2020)
HĐND - Mới đây, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều đề xuất điều chỉnh mức chi của Nghị quyết số 295/2012/NQ-HĐND, ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XIII về ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Nghị quyết 295) với 05 nhóm đối tượng và đề nghị được áp dụng từ ngày 15/8/2020.