Nghiên cứu - Trao đổi  
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề (27/02/2020)
HĐND - Thực hiện chương trình công tác tháng 02/2020 của Đảng ủy Văn phòng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, ngày 26/2, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề để quán triệt, triển khai Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 10/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Dự Hội nghị có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các đồng chí đảng viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo, công chức, người lao động, các đoàn viên, quần chúng ưu tú Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên (04/02/2020)
HĐND
 
Kinh nghiệm và giải pháp trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên (04/02/2020)
HĐND
 
Thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh: những khó khăn, bất cập (04/02/2020)
HĐND - Thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đang được thụ hưởng các nhóm chính sách dân tộc như chính sách đặc thù theo dân tộc và nhóm dân tộc; chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo vùng; chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực. Trong đó có 2 chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới) và các chương trình có mục tiêu, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018; để tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên: Hiệu quả thiết thực (04/02/2020)
HĐND - Trong thời gian qua, hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh được quan tâm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, qua đó thể hiện được quyền, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cũng như trách nhiệm của UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đối với những vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm, kết quả phiên giải trình đã khẳng định được vai trò, năng lực, hiệu quả của HĐND góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý sử dụng tiền đấu giá (03/02/2020)
HĐND - Công tác triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thu được từ đấu giá đã góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đầu tư trở lại cho cơ sở hạ tầng của địa phương, nhằm thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.
 
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Nhìn lại nửa nhiệm kỳ (03/02/2020)
HĐND - Từ ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV (22-5-2016) đến nay, Quốc hội khóa XIV đã đi qua 08 kỳ họp. Với trọng trách đại biểu của dân, các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân...
 
Chất lượng nước sinh hoạt một phần tất yếu của cuộc sống (03/02/2020)
HĐND - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng được 7 nhà máy cấp nước sạch cho cư dân ở đô thị (02 nhà máy đang xây dựng), 1.027 công trình cấp nước tự chảy nông thôn; 01 Công ty CP kinh doanh nước sạch và 01 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường có chức năng quản lý nhà nước về nước sinh hoạt nông thôn. Chất lượng nước của các nhà máy cơ bản đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, các công trình nước sinh hoạt nông thôn chủ yếu là nước thô, tự chảy. Nguồn nước lấy từ đầu nguồn, khe suối nên chưa bị ô nhiễm nhiều chất thải của nhà máy cũng như hóa chất dùng trong nông nghiệp. Nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe có chuyển biến tích cực. Khu vực đô thị người dân có ý thức sử dụng tiết kiệm nước, trang bị những thiết bị lọc nước để sử dụng nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt. Khu vực nông thôn đã thành lập Tổ tự quản để quản lý, vận hành các công trình nước tự chảy, bước đầu xây dựng bể lắng, lọc trước khi sử dụng.
 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 (03/02/2020)
HĐND - Với tỷ lệ 89,23% đại biểu Quốc hội nhất trí tán thành, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 
Hiệu quả tích cực trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân (03/02/2020)
HĐND - Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn của công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng các cấp, các ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của từng địa phương, tăng niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/02/2020)
HĐND - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền các cấp, việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc ngày càng được quan tâm, chú trọng. Nhiều chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực; tạo thuận lợi cho đồng bào dân tộc yên tâm canh tác, lao động, sản xuất; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
 
Công tác khuyến học, khuyến tài tỉnh Điện Biên: Một nhiệm kỳ tích cực (03/02/2020)
HĐND - Khuyến học là truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc ta, truyền thống đó đã và đang được Đảng, Nhà nước quan tâm, thể hiện bằng những chủ trương lớn mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI đề ra, hướng vào mục tiêu xây dựng cả nước trở thành xã hội học tập. Nhiệm kỳ Đại hội khuyến học tỉnh Điện Biên khóa III (2014-2019), dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội khuyến học tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần quan trọng vào phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và đã đạt được hiệu quả tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh.
 
HĐND TP. Điện Biên Phủ Phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa Phương (03/02/2020)
HĐND - "Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên". HĐNDTP Điện Biên Phủ khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021 với 30 đại biểu. Thực hiện chức năng giám sát và quyết định, HĐNDTP, Thường trực HĐND, 2 ban (Kinh tế, xã hội và Pháp chế), các tổ đại biểu, đại biểu HĐND đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
 
Khởi sắc một vùng biên (03/02/2020)
HĐND - Thuộc diện khó khăn nhất trên tuyến biên giới Việt – Lào, Việt – Trung thuộc tỉnh Điện Biên, song bằng vào tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền và đồng bào dân tộc các xã: Sín Thầu, Chà Nưa, Pa Thơm... đã vươn lên, đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới. Điện, đường, trường, trạm ngày càng khang trang; cuộc sống của nhân dân như “sang trang mới” và trở thành điển hình để đồng bào các dân tộc nơi khác học tập làm theo…
 
Năm Tý, tản mạn chuyện con Chuột (03/02/2020)
HĐND - Năm 2020 theo âm lịch là năm Canh Tý, hình tượng loài chuột được lấy làm hình ảnh biểu tượng. Trong 12 con giáp, Chuột là con vật đứng đầu, theo phong thủy chuột tượng trưng cho tuổi Tý, ngũ hành thuộc Thủy, Vũ trụ từ khi hình thành, nước được sinh ra đầu tiên, là khởi đầu cho mọi sự sống trên trái đất, vì vậy hình tượng Chuột trong phong thủy được cho là dấu hiệu của sự khởi đầu mới, sự sinh sôi và phát triển trường tồn.