Nghiên cứu - Trao đổi  
HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện quy định về đấu giá quyền sử dụng đất (13/10/2019)
HĐND - HĐND tỉnh giám sát chuyên đề: “Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”. Trong 02 ngày (ngày 8 – 9/10), Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức thành 02 tổ giám sát tiến hành giám sát trực tiếp và làm việc với lãnh đạo thị xã Mường Lay và huyện Tuần Giáo.
 
TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG VẺ VANG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TỈNH VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN (24/07/2019)
HĐND - Là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Điện Biên có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Điện Biên luôn là địa bàn các thế lực thù địch “nhòm ngó” làm căn cứ chiến đấu cũng như thực hiện các chiêu bài chống phá thành quả cách mạng trong thời kỳ hiện nay. Với tinh thần đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất, dũng cảm trong chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc Điện Biên đã vượt lên khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.
 
Kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên (24/07/2019)
HĐND - Thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân nhằm xem xét sự phù hợp của dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là nguồn tư liệu quan trọng giúp đại biểu HĐND có những thông tin cần thiết, để đại biểu tham gia thảo luận, xem xét và quyết nghị tại kỳ họp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng của các kỳ họp HĐND. Chính vì vậy, trong những năm qua Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên luôn quan tâm, chỉ đạo “nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân”, trong điều kiện thành viên các ban đa số là kiêm nhiệm, mỗi thành viên chỉ am hiểu sâu về một lĩnh vực nhất định, trong khi các báo cáo, đề án, Dự thảo nghị quyết của UBND trình mỗi kỳ họp có nhiều nội dung trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có những nội dung mang tính chiến lược lâu dài, có những nội dung mang tính chuyên môn sâu, có nội dung phức tạp, nhạy cảm, nếu không có cách làm thích hợp thì khó có thể thẩm tra đạt chất lượng. Bên cạnh đó, nếu chờ UBND hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, gửi đến các Ban mới tổ chức nghiên cứu, thẩm tra, sẽ không đảm bảo thời gian để thành viên Ban nghiên cứu.
 
CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC, PHỤC VỤ CỦA VĂN PHÒNG HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN SAU 3 NĂM NHÌN LẠI (24/07/2019)
HĐND - Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên được được chia tách từ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tháng 7/2016 theo quy định tại Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13, ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ, với số lượng biên chế của Văn phòng giảm từ 35 xuống còn 24 biên chế (chuyển sang Văn phòng Đoàn ĐBQH 06 biên chế; tinh giảm, chuyển công tác 05 biên chế).
 
GIẢM SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP VÀ TĂNG ĐẠI BIỂU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH (24/07/2019)
HĐND - Như chúng ta đều biết, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định vai trò, quyền lực không thể xóa bỏ HĐND với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là cấp chính quyền địa phương, đây là sự kế thừa quy định về tổ chức, bộ máy Nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã trước đây và là kết quả của việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được ban hành, đã quy định HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có 02 Phó Chủ tịch HĐND, mỗi Ban có 02 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách đồng nghĩa với việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách trong tổ chức bộ máy của HĐND các cấp. Thế nhưng mới hơn 1/2 nhiệm kỳ thực hiện, Chính phủ đã trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định này.
 
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH VÀ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV (24/07/2019)
HĐND - Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV là kỳ họp giữa năm 2019 - năm thứ tư của nhiệm kỳ, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại kỳ họp này, theo thông lệ của chương trình nghị sự kỳ họp giữa năm, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Sau 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ. Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Các vị đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến chất lượng, sâu sắc, toàn diện, tích cực tranh luận, thể hiện rõ vai trò của đại biểu Quốc hội trước Nhân dân. Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp, nhờ đó giảm đi nhiều văn bản, tài liệu giấy so với các kỳ họp trước; chương trình làm việc được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm đúng nguyên tắc; không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, xây dựng.
 
SỚM THAM MƯU TỔNG KẾT ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (24/07/2019)
HĐND - Tại buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2018, đa số thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành lao động, thương binh và xã hội đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm... Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, trong thực hiện các nội dung của chính sách liên quan đến người lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án xuất khẩu lao động của tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chưa sát với điều kiện thực tiễn của tỉnh, chưa lường hết được những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nhất là khả năng dự báo nhu cầu về xuất khẩu lao động của Đề án còn rất hạn chế.
 
NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN GIẢM HỢP LÝ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND HAY GIẢM ĐẠI BIỂU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH (24/07/2019)
HĐND - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” quy định “… Nghiên cứu, thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp và giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước…”. Như vậy, Đảng đã thể hiện rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về việc kiện toàn tổ chức, giảm biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị nói chung và thực hiện giảm “hợp lý” số lượng đại biểu HĐND các cấp, giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng. Đây là chủ trương, định hướng lớn của Đảng, nhưng vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu, thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp hay giảm số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.
 
ĐIỆN BIÊN: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 40-CT/TW (24/07/2019)
HĐND - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả tích cực góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA CÔNG DÂN (24/07/2019)
HĐND - Trong thời gian gần đây, việc chậm trễ giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, chính xác một số đơn kiến nghị, khiếu nại - tố cáo của công dân đã và đang trở thành vấn đề nóng, gây bức xúc trong đời sống xã hội. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong hoạt động giám sát việc giải quyết đơn đối với các cơ quan dân cử trở nên cấp thiết. Để giải quyết yêu cầu này, thời gian qua TT HĐND tỉnh Điện Biên đã giám sát và chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức nhiều cuộc giám sát việc giải quyết đơn của công dân, trong khuân khổ bài viết, xin được chia sẻ một trường hợp trong thực tiễn hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên, qua đó rút ra một số kinh nghiệm trong hoạt động giám sát về nội dung này.
 
CẦN XEM XÉT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN (24/07/2019)
HĐND - Sau gần 15 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2006, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội từng bước được khẳng định, trong đó nhiều vấn đề cấp bách được giải quyết và đạt được những kết quả tích cực như giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghề nghiệp cho thanh niên….
 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN TỔNG KẾT TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) (24/07/2019)
HĐND - Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) được ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai trong giai đoạn 2013 - 2016 tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với 1447 trường Tiểu học tham gia, trong đó 54 tỉnh, thành phố triển khai nhân rộng áp dụng Mô hình trường học mới tại 2365 trường tiểu học và hơn 1000 trường trung học cơ sở.
 
HIỆU QUẢ TỪ CÁC HỘI NGHỊ GIAO BAN HAI CẤP TỈNH - HUYỆN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN (24/07/2019)
HĐND - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình hoạt động toàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã xác định: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh, huyện 01 lần/năm nhằm mục đích trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động. Thông qua Hội nghị, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh - huyện, từ đó có cơ sở kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tiếp theo.
 
Khi thầy cô đã thay đổi (24/07/2019)
HĐND
 
Ký ức của chiến sĩ Điện Biên: ông Nguyễn Hữu Chấp (24/07/2019)
HĐND - Tại Hội thảo khoa học 65 năm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực (7/5/1954-7/5/2019)” do Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức ngày 25/4/2019; cả hội trường xúc động, chăm chú lắng nghe Khẩu đội trưởng cối 82 ly chiến dịch Điện Biên Phủ - ông Nguyễn Hữu Chấp kể về những ký ức của mình và đồng đội trong 56 ngày đêm trong gian khổ, hào hùng và oanh liệt...