Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
107/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
108/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
109/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 Download
4
110/Bc-VHXH
Bao cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 Download
5
111/BC-VHXH
Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Download
6
112/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Download
7
101/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
102/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc cho các Hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
103/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
10
104=BC-VHXH
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 tỉnh Điện Biên" Download
11
105/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, tỉnh Điện Biên Download
12
106/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
13
113/BC-VHXH
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện Biên Download