Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Hội đồng nhân dân
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Giấy ghi chất vấn Download
2
Số: 260/TB-TTHĐND
THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
Số: 261/TB-TTHĐND
THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
Số: 290/TTr- TTHĐND
TỜ TRÌNH Về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 Download
5
288/BC-HĐND
Kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên" Download
6
Số: 296/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2017; Chương trình hoạt động năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Download
7
Số: 289/TTr-TTHĐND
TỜ TRÌNH Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
8
Số: 291/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV Download