Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 14-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
179 /BC-UBND
   Bieu BC KT-XH 6 thang (trinh HDND tinh).xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 Download
2
178/BC-UBND
   ieu thu chi 6 thang 2015.xls
   BC tom tat thu chi NSDP 6 thang dau nam 2015.doc
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2015 Download
3
177 /BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XIII đến nay Download
4
180 /BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2015 Download
5
11/TB-MTTQ-BTT
THÔNG BÁO của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Download
6
2015/ TA-VP
BÁO CÁO Kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015 (Trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII) Download
7
818/BC-VKS
BÁO CÁO Của Viện trưởng VKSND tỉnh Điện BiênTrình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIII Download
8
BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Download
9
BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
/BC-BDT
BÁO CÁOKết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
11
BC-BDT
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết "Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến 2025" Download
12
13/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRABáo cáo và dự thảo nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 Download
13
12/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 Download
14
11/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2015 Download
15
BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 - 2015 Download
16
09/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
200 /BC-UBND
BÁO CÁO Tổng hợp kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XIII Download
18
112/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Download
19
106/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Download
20
111/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 Download