Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 223/HĐND-VP
   1. GUI-DE-CUONG-BAO-CAO-KET-QUA-K-HOP-9-khoa-XV.(15.11.2022_07h38p15)_signed.pdf
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV Download