Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
108/HĐND-VP
   1. Triệu tập.doc
V/v: Triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
2
110/TB-HĐND
   2. Thông báo kỳ họp 1.doc
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV Download
3
121/TB-HĐND
Thông báo bổ sung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
4
109/TB-HĐND
   3. Thông báo phân công kỳ 1.doc
Thông báo phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
5
118/GM-HĐND
Giấy mời dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download