Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
1/2022//NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
2/2022//NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
76/NQ-HĐND
Nghị quyết v/v bầu cử chức vụ Phó Trưởng ban các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
4
77/NQ-HĐND
Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 Download
5
78/NQ-HĐND
Nghị quyết v/v bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
6
79/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Download
7
80/NQ-HĐND
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ Download
8
81/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh Download
9
82/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên Download
10
83/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực Trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên Download
11
84/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các tòa nhà trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Download
12
85/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các Tòa nhà trụ sở Ủy ban MTTQ VN, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Download
13
86/NQ-HĐND
Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả tổng hợp nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download
14
87/NQ-HĐND
Nghị quyết v/v kéo dài thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2021 Download
15
88/NQ-HĐND
Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 Download
16
89/NQ-HĐND
Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
90/NQ-HĐND
Nghị quyết v/v đặt tên đường 7 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download