Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Tài liệu của TT HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh-->Báo cáo-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
11/BC-DT
Báo cáo Phối hợp Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
12/Bc-DT
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên Download
3
13/BC-DT
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên. Download
4
14/BC-DT
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 Download
5
16/BC-DT
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ Download
6
17/BC-DT
Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
15/BC-DT
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Download