Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 54/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 Download
2
Số: 56/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 58/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp Thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe-xem thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 59/BC - DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; dự án Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ Download
5
Số: 60/BC-DT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2018; Dự kiến Chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
6
Số: 57/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Báo cáo Đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 53/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên Ban hành mức hỗ trợ để thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 55 /BC-DT
BÁO CÁO Kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download