Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->UBND tỉnh Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
197/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2020 Download
2
201 /BC-UBND
   9. BC noi dung thong nhat voi TT HDND tinh sau ky hop thu 12 HDND tinh đến nay.xls
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
3
200/BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2020 Download
4
198 /BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Download
5
196 /BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Download
6
208/BC-UBND
   Ngay 08.7.2020 bieu chuan toi BC HDND.xlsx
BÁO CÁO TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 Download
7
206/BC-UBND
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Download
8
199 /BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Download
9
202 /BC-UBND
   Bang 1. Danh muc cac chi tieu bao cao1.doc
   Bang 2. Danh muc cac Van ban ban hanh Gd 2012-2019 .doc
   Bang 3. Mau danh muc cac CCN1 (26.6.2020).doc
   Bang 4. Mau danh muc cac co so gay o nhiem MT nghiem trong1 (26.6.2020).doc
   Bang 5. Danh sach bao cao ĐTM1 (26.6.2020).doc
BÁO CÁO Công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
10
207/BC-UBND
   Biêu thu, chi 23 .6.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 Download