Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 9-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
313 /BC-UBND
   Bieu CTSX_SN (ban hanh).xls
   Bieu CTTH_VONCDNS2014 (ban hanh).xls
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014 Download
2
184/BC- HĐND
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tê- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014 Download
3
314/BC-UBND
   Bieu NS kem NQHD (ban hanh).xls
   Bieu thu chi (ban hanh).xls
   Bieu tong hop BCthu chi 2014 (ban hanh).xls
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2013 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2014 Download
4
315 /BC-UBND
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 Download
5
316 /BC-UBND
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 của UBND tỉnh Download
6
317 /BC-UBND
Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 08 - HĐND tỉnh khóa XIII đến nay Download
7
179/BC-HĐND
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 và Chương trình hoạt động năm 2014 Download
8
185/BC-HĐND
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2013 Download
9
BC-UBND
BÁO CÁO GIẢI TRÌNhH Ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; ý kiến các Đại biểu HĐND tỉnh (Tại kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh khóa XIII) Download