Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->CỬ TRI
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
346/BC-UBND
   Phu luc 03 - Tham quyen cap huyen - Sếp lập.docx
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 14, các kiến nghị đang giải quyết từ các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
2
346/BC-UBND
   Phu luc 01 thẩm quyềm UBND- Sếp Lập.docx
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 14, các kiến nghị đang giải quyết từ các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
3
240/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download