Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->UBND tỉnh Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
371/BC-UBND
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Download
2
368/BC-UBND
Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
3
375/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021 Download
4
346 /BC-UBND
BÁO CÁO Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 14, các kiến nghị đang giải quyết từ các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
5
384/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng án ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
6
372/BC-UBND
Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Download
7
373/BC-UBND
Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vẫn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 14 - HDND tỉnh khóa XIV đến nay Download
8
374/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Download
9
390/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2020 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2021 Download
10
385/CB- UBND
   385 tập 2_signed.PDF
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Điện Biên Download
11
Bieen/BC-UBND
   389 tập 2.PDF
Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 Download
12
388 /BC-UBND
BÁO CÁO Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2021 – 2023 Download
13
387 /BC-UBND
BÁO CÁO Kế hoạch tài chính nhà nước 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 Download
14
386/BC-UBND
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2920 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2021 Download
15
376/BC-UBND
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download