Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
52/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
51/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên bàn tỉnh Điện Biên Download
3
53/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
4
54/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Thông qua dự án “ Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
55 /BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
56 /BC-DT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2020; Dự kiến Chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
7
57 /BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” Download
8
58/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Download
9
59/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
60/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021(Lĩnh vực công tác Dân tộc, Tôn giáo) Download
11
61/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên (Lĩnh vực công tác Dân tộc, Tôn giáo) Download