Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
27 /HĐND-PC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download
2
28 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp cuối năm 2019 Download
3
36 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 Download
4
29 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2019 Download
5
34 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
6
32 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ 03 nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân tỉnh ban hành Download
7
38 /BC-HĐND
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc sát nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyên: Điện Biên và Điện Biên Đông Download
8
37/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
35 /BC-HĐND
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi Khoản 20, mục I, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giám, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
33 /BC-HĐND
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
31/BC-HĐND
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Na Phay - Huổi Chanh - Bản Gia Phú A, B xã Mường Nhà (đường ra biên giới), huyện Điện Biên Download
12
30 /BC-HĐND
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hi sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ Download