Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021)-->Ủy ban nhân dân tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
56/BC-UBND
Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
2
612/TTr-UBND
   Số 153-SXD-HTKT,QLN&BĐS.pdf
   Số 2211-STC.PDF
   Số 2625-SGTVT-KT&QLGT.pdf
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay (Khu TĐC Đồi Cao, Cơ Khí, Chi Lương, Nậm Cản thuộc dự án san nền, giao thông, thoái nước, kè các khu tái định cư thị xã Mường Lay), vùng tái định cư thị xã Mường Lay Download
3
61/BC-UBND
   phụ lục 3.xlsx
BÁO CÁO Rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
4
675/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 Download
5
662/ttR-ubnd
Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
6
663/TTr-UBND
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
7
669/TTr-UBND
Tờ trình về việc ban hành quy định định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download