Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 58/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA TỔNG HỢP Báo cáo "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017"; Dự thảo " Nghị quyết về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2017" Download
2
Số: 62/BC-HĐND
Báo cáo thẩm tra Dự án "Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2035" Download
3
Số 57/BC-HĐND
Báo cáo thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an nình 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (Lĩnh vực kinh tế - ngân sách) Download
4
Số: 59/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên (kèm theo Tờ trình số 1758/TT-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh) Download
5
Số: 61/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 60/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017 Download