Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021)-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 17 (KỲ HỌP TỔNG KẾT), HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 16 tháng 3 năm 2021) Download
2
35/TB-HĐND
THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
3
34/TB-HĐND
THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
4
33/HĐND-VP
V/v: Triệu tập kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết), HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 Download
5
48 /BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
6
46/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
7
40/GM-HĐND
GIẤY MỜI Dự Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download