Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông LƯỜNG VĂN XUYÊN
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Bà TẨN MÝ XOANG
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông CÀ VĂN XANH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông HOÀNG NGỌC VINH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Bà LÒ MAI TRINH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông NGUYỄN QUỐC TUÂN
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông NGUYỄN THANH TÙNG
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông LÒ VĂN TIẾN
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông GIÀNG A TÍNH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông LƯỜNG VĂN THƯỢNG
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông QUÀNG VĂN THỦY
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông SÙNG CHỨ THẾNH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông HÙ VĂN THƠI
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Bà VI HƯƠNG THƠ