Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 14-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
364/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên Download
2
363/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 Download
3
368/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
367/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025 Download
5
366/2015/NQ-HĐND
   5.1 bieu phi va le phi.xls
NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
365/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Định hướng nội dung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
371/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
8
375/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
9
370/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
10
373/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
11
374/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
12
372/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
13
377/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
14
378/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
15
369/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
16
376/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download