Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 290/BC-UBND
BÁO CÁO Trả lời một số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 cần tiếp tục giải quyết; các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
2
Số: 259/HĐND-VP
V/v tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV của các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Download
3
12/BC-HĐND
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
Số: 287 /BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
5
90/HĐND-VP
V/v tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV của các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Download
6
Số: 20/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
7
Số: 234/VP-TH
V/v tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2017, 2018; trả lời kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV của các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Download