Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 39/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Quy hoạch và Dự thảo Nghị quyết về việc “thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" Download
2
Số: 40/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra nội dung tại Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025,định hướng đến năm 2030" Download
3
Số: 41/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về "Tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017" Download
4
Số: 42/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
5
Số: 43/BC-BDT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay và Chương trình hoạt động năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download