Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 14
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download