Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố  

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. Thành phố Điện Biên Phủ

- Chủ tịch: Phạm Khắc Quân

- Phó Chủ tịch: Chử Thị Thủy

- Phó Chủ tịch: Trần Hữu Năm

2. Thị xã Mường Lay

- Chủ tịch: Vũ Duy Luân

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Kiên

- Phó Chủ tịch: Chui Văn Thành

3. Huyện Điện Biên

- Chủ tịch: Lò Văn Phương

- Phó Chủ tịch: Lường Thị Liếng

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Duyên

4. Huyện Điện Biên Đông

- Chủ tịch: Vừ A Bằng

- Phó Chủ tịch: Lò Văn Sơn

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Phương

5. Huyện Mường Chà

- Chủ tịch: Từ Bá Minh

- Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Thúy Đương

- Phó Chủ tịch: Hoàng Điều

6. Huyện Nậm Pồ

- Chủ tịch: Phạm Đình Quế

- Phó Chủ tịch: Chẻo A Xoang

7. Huyện Mường Nhé

- Chủ tịch: Giàng A Dế

- Phó Chủ tịch: Lò Văn Chiên

- Phó Chủ tịch: Giàng Thị Phương

8. Huyện Mường Ảng

- Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Tiến Đạt

- Phó Chủ tịch: Lù Thị Đoan

9. Huyện Tuần Giáo

- Chủ tịch: Lê Văn Hùng

- Phó Chủ tịch: Giàng A Dế

- Phó Chủ tịch: Quàng Văn Cương

10. Huyện Tủa Chùa

- Chủ tịch: Giàng A Páo

- Phó Chủ tịch: Đào Hồng Lĩnh

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Tuân.