Danh sách ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIV  
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (24/06/2016)
Bà Trần Thị Dung
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (24/06/2016)
Ông Sùng A Hồng
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (24/06/2016)
Bà Lò Thị Luyến
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (24/06/2016)
Ông Trần Văn Sơn
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (24/06/2016)
Bà Quàng Thị Vân
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (24/06/2016)
Ông Mùa A Vảng