Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
35 /BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
36 /BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 20, mục I, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
37/BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Download
4
38 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019" Download