Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
140/BC-UBND
Báo cáo trả lời một số kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 cần tiếp tục giải quyết; các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
2
Số 145/BC-HĐND
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
3
BÁO CÁO TÓM TẮT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
Số 183/BC-HĐND
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
5
125/KH-HĐND
Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV Download