Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 6
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
2738/TTr-UBND
Bãi bỏ Nghị quyết số 348/2014/NQ - HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của HỘi đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
2737/TTr-UBND
Tờ trình Dự thảo NQ của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1 và khoản 4 và điều 1 của Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 91/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên Download
4
Số 75/2017/NQ-HĐND
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 348/2014/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 74 /NQ- HĐND
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1 và khoản 4 điều 1 Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 49/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 348/2014/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download