Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 12-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
4305/TTr-UBND
   4.1.Bieu tong hop du an kem theo To trinh.xls
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
4304/TTr -UBND
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết về việc quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
4302 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc thông qua dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 Download
4
4303 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Dự án Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Download