Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

1. Trưởng ban

Lỳ Thị Phương Diện

2. Phó Trưởng ban

Hà Cầm Hồng

3. Uỷ viên

Lò Văn Mừng

4. Uỷ viên

 Nguyễn Quang Hưng

5. Uỷ viên

Vùi Văn Nguyện

6. Uỷ viên

Ngôn Ngọc Khuê