Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15-->Dự thảo Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
NGHỊ QUYẾT Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download
3
   NQ HDND.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download