Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU PHIÊN HỌP GIẢI TRÌNH TT HĐND TỈNH
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
735/BC-STC
Về việc báo cáo giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
2
105/BC-STNMT
Báo cáo giải trình trách nhiệm quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số 248/BC-SYT
Báo cáo giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND về trách nhiệm quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế Download
4
Số 800/UBND-NN
Về việc báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung tại báo cáo 93/UBND-NN ngày 3/5/2018 Download
5
348/BC-SKHCN
Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ từ năm 2015 đến quý I năm 2018 Download
6
1208/UBND-TH
Về việc thực hiện Kế hoạch giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
7
Số: 108/HĐND-VP
V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình Download
8
Số: 113/GM-HĐND
Giấy mời dự phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Download
9
Số: 114/HĐND-VP
V/v giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
10
Số: 115/VP-TH
V/v đăng tải tài liệu phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình Download
11
Chương trình phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Download
12
841/STTMT-QLĐĐ
Về việc giải trình nội dung chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download