Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 62 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 Download
2
Số: 64 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2018 Download
3
Số: 63 /BC-HĐND
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 65/HĐND-PC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2018; Chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download
5
Số: 69 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 70 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
7
Số: 71/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính đặc thù thuộc tỉnh Điên Biên và thống nhất giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
8
Số: 66/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 Download
9
Số: 67 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, phân bổ chi tiết 10% dự phòng vốn cân đối ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 Download
10
Số: 68/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019 Download