Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
76/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
2
75/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download