Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
62/BC-BDT
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
63/BC-BDT
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 4 của Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
3
61/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Download