Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 66/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 67/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Download
3
Số: 70/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 Download
4
Số: 69/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên. Download
5
Số: 63/BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2019; Chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Download
6
Số: 64/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 6, điều 1 Nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat Download
7
Số: 65/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 68/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
9
Số: 71/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020" (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). Download